GDPR

General Data Protection Regulation - Privacy Statement


Persoonsgegevens die wij verwerken


KC Shotokan Mechelen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf aan KC Shotokan Mechelen verstrekt.

KC Shotokan Mechelen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


 • Naamgegevens
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (telefoon, e-mail, ea)
 • Geboortegegevens
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Foto- en beeldmateriaal
 • Trainingsgegevens (aanwezigheden)
 • Graduatiegegevens (examenresultaten)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonischBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Rijksregisternummer (om door te geven aan de Vlaamse Karate Federatie (VKF)


Foto's nemen of filmpjes maken is een verwerking van persoonsgegevens. De wetgeving is dus ook van toepassing op het nemen van foto- en beeldmateriaal. De toestemming moet niet schriftelijk zijn maar kan ook mondeling of stilzwijgend worden gegeven. Sfeerbeelden en gerichte beelden genomen tijdens clubactiviteiten kunnen gebruikt worden voor rapportage en promotionele doelen.


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.


Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via karatemechelen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.Waarom we je gegevens nodig hebben


KC Shotokan Mechelen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te informeren over de activiteiten van KC Shotokan Mechelen, JKA Vlaanderen of VKF
 • Je te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om onze diensten optimaal aan je te kunnen leveren
 • KC Shotokan Mechelen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
  zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze sportfederatie.Hoelang we je gegevens bewaren


KC Shotokan Mechelen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.Delen met anderen


KC Shotokan Mechelen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst, in het kader van subsidieaanvragen of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting van de stad Mechelen (bv. erkenning sportclub e.d.).Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


KC Shotokan Mechelen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar karatemechelen@gmail.com. KC Shotokan Mechelen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


KC Shotokan Mechelen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via karatemechelen@gmail.com. KC Shotokan Mechelen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reageren.