Basistechnieken


Uchi (ude) ukeMawashi geriSoto ukeYoko geri keageYoko geri kekomiAge ukeKokutsu dachiGedan baraiUshiro geriKiba dachiZenkutsu dachiOi zukiGyaku zukiTetsuiShuto ukeMae geriUraken